Harmonogram súťaže

Zborník abstraktov

Štvrtok 24.5. Piatok 25.5. Sobota 26.5.
17:00 - 20:00
príchod a registrácia účastníkov (na recepcii IVVL)
17:30 - 19:00
večera
20:00 - 21:30
stretnutie porotcov (miestnosť 310, IVVL)
7:00 - 8:00
raňajky
8:30 - 9:00
otvorenie súťaže V Aule Kostlivého (AK0A7)
9:00 - 12:50
prezentácie v jednotlivých sekciách
11:50 - 13:30
obed
14:00 - 17:00
exkurzia, individuálny program
18:00 - 21:30
vyhlásenie výsledkov a slávnostný raut
7:00 - 8:00
raňajky
9:00 - 10:00
odchod

Prezentácie v sekciách

M1: Matematická analýza — Teória funkcií a funkčných priestorov
M2: Matematická analýza — Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc

Miestnosť: AP0S2
 • 9:00 Ondřej Bouchala — Measures on noncompactness of Sobolev embeddings
 • 9:20 Marie Fialová — Two-dimensional Dirac operator with translationally invariant magnetic field
 • 9:40 Miriam Kleinová — Niekoľko výsledkov k Olivierovej vete
 • 10:00 Zuzana Ontkovičová — Fyzikálne pole v kontexte Helmholtzovej dekompozičnej vety
 • 10:20 Hana Turčinová — Basic functional properties of certain scale of rearrangement-invariant spaces
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AP0S1)
 • 11:10 Dávid Uhrik — On some hierarchies of discontinuous functions
 • 11:30 Kateřina Zahradová — Spectral analysis of quantum nanoribbons
 • 12:10 obed

M3: Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
M4: Ekonometria a finančná matematika

Miestnosť: AP0S3
 • 9:00 Zuzana Girová — Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch
 • 9:20 Matej Hladiš — Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát
 • 9:40 Barbora Klemová — Úsmevné nezrovnalosti pri cenách opcií
 • 10:00 Kateřina Koňasová — Stochastic reconstruction of inhomogeneous point patterns
 • 10:20 Filip Seitl — Modeling and simulation of 3D random tessellations with predefined interactions
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AP0S1)
 • 11:10 Ondřej Zeman — Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení
 • 11:50 obed

M5: Matematické štruktúry — Algebra, topológia a geometria
M6: Matematické štruktúry — Teória grafov a kombinatorika

Miestnosť: AP0S5
 • 9:00 Katarína Čekanová — Ľahké hrany v rovinných grafoch s danou duálnou váhou
 • 9:20 Peter Fratrič — Graphs based on Sidon sets
 • 9:40 Jakub Kopřiva — Quotients in Algebraic Geometry
 • 10:00 Tomáš Michna — Ohodnocení grafů
 • 10:20 Jozef Rajník — Small irreducible snarks and their generalizations
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AP0S1)
 • 11:10 Václav Rozhoň — Sufficient conditions for embedding trees
 • 11:30 Martin Vodička — Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp
 • 11:50 Kristýna Zemková — Composition of quadratic forms over number fields
 • 12:10 obed

M7: Aplikovaná matematika — Numerická analýza
M8: Aplikovaná matematika — Matematické modely dynamiky

Miestnosť: AP0S6
 • 9:00 Richard Glankovič — Proporcionálna reprezentácia a paradox neúčasti
 • 9:20 Lenka Hrapková — Inflow-implicit/outflow-explicit metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc
 • 9:40 Zuzana Szabová — Theory of balanced densities and detection of interaction range in vehicular traffic
 • 10:00 Miloslav Torda — Evaluation of Information-Theoretic Measures in Echo State Networks on the Edge of Stability
 • 10:20 David Ulčák — Metody hraničních prvků vyšších řádů
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AP0S1)
 • 11:10 Lukáš Vacek — Numerical solution of traffic flow models
 • 11:30 Jana Zuzaňáková — Obyčejné diferenciální rovnice ve slovních úlohách
 • 11:50 obed

I1: Teoretická informatika
I2: Umelá inteligencia

Miestnosť: AA0S1
 • 9:00 Radovan Červený — Hitting paths in graphs
 • 9:20 Martin Glova — Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre "Flappy bird"
 • 9:40 Martin Nemček — Fast density-based downsampling of cytometry data
 • 10:00 Peter Pavlík — Dynamic Weighted Majority in Ensemble Learning
 • 10:20 Monika Švaralová — Deep neural networks for fashion
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AA0S2)
 • 11:10 Jakub Tětek — Cache-Efficient Representation of Separable Graphs
 • 11:50 obed

I3: Počítačová grafika a počítačové videnie

Miestnosť: AA0S3
 • 9:00 Štefan Grivalský — Automated segmentation of brain gliomas using convolutional neural networks
 • 9:20 Miroslav Laco — Depth in the visual attention modelling from the egocentric perspective of view
 • 9:40 Antónia Matisová — Identifikácia stalaktitov v 3D modeli jaskyne Domica
 • 10:00 Jakub Rodák — OMR metódy pre edukačný softvér
 • 10:20 Patrik Žiak — Stereoskopický systém pre navigáciu auta
 • 11:50 obed

I4: Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

Miestnosť: AA0P1
 • 9:00 Patrik Bak — Generovanie geometrických úloh
 • 9:20 Andrej Baláž — Sequence based classification of bacteriophages
 • 9:40 Boris Cucor — Synchronizované riadenie pomocou viackanálového rádiového systému
 • 10:00 Veronika Gondová — Abstraction of Users’ Footprints in the Domains without Explicit Categories
 • 10:20 Danylo Khalyeyev — A virtual playground for DEECo applications
 • 10:40 prestávka (miestnosť: AA0S2)
 • 11:10 Mário Lipovský — Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation
 • 11:30 Patrik Pekarčík — Komponentové a udalosťami riadené programovanie zariadení na platforme Arduino
 • 11:50 Martina Pivarníková — Detekcia malvéru pomocou DNS údajov
 • 12:10 Dominik Soukup — Detekce anomálií v provozu IoT sítí
 • 12:30 Martin Trnik — Model optimalizácie rozvrhu úloh klastra pre HPCC s ohľadom na spotrebu elektrickej energie
 • 12:50 obed

Poroty v sekciách

Sekcia M1 + M2
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Giselle Antunes Monteiro
Sekcia M3 + M4
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
RNDr. Matúš Maciak, PhD.
Mgr. Lenka Filová, PhD.
Sekcia M5 + M6
doc. RNDr. Miroslav Kureš, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Sekcia M7 + M8
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. Ing. Roman Vodička, PhD.
Sekcia I1 + I2
prof. RNDr. Petr Hliněný, PhD.
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
doc. RNDr. Robert Lukot’ka, PhD.
Sekcia I3
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Sekcia I4
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
RNDr. Martin Pergel, PhD.
Plán budov v areáli Moyzesova
(kliknutím obrázok priblížite)